Zwrot rzeczywistych kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów (z umowy OC i AC)

Z obserwacji praktyki rynkowej wynika, że w przypadku uszkodzenia pojazdu poszkodowanego powszechną praktyką jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez dokonywanie potrąceń amortyzacyjnych od wyliczanych wartości nowych części zamiennych, koniecznych do przeprowadzenia naprawy. W rezultacie wyliczone ceny części koniecznych do naprawy pojazdu, a zatem i należna kwota odszkodowania zostaje pomniejszona o określony procent ubytku wartości części wyliczony przez zakłady ubezpieczeń w sposób arbitralny, bez wskazania jakichkolwiek kryteriów. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie chce dobrowolnie wypłacić całej kwoty, na jaką została wystawiona faktura za remont samochodu, różnicy tej można i należy dochodzić przed sądem. Wiąże się to z wytoczeniem powództwa o zapłatę przeciwko firmie ubezpieczeniowej.

Zgodnie z zasadą przyjętą w art. 363 Kodeksu cywilnego to do wierzyciela należy wybór, w jaki sposób poniesiona przez niego szkoda powinna zostać naprawiona. Jeżeli wierzyciel żąda, by naprawienie szkody przybrało formę zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy, dłużnik powinien się temu żądaniu podporządkować: "naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu". Jeżeli poszkodowany wybrał przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego i taką naprawę zlecił warsztatowi. Wówczas wystawiona przez warsztat faktura powinna zostać zapłacona przez ubezpieczyciela w całości

W świetle przepisów prawa cywilnego i orzecznictwa, które poniżej przedstawiam, w pełni uzasadnione jest prawo do żądania zwrotu od ubezpieczyciela pełnej kwoty, na która opiewa faktura wystawiona przez zakład naprawczy.

Orzecznictwo:

 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05.11.1980 r., sygn. akt III CRN 223/80,

  "przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę".

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.06.2003 r. (sygn. akt III CZP 32/03),

  za "niezbędne" koszty naprawy należy uznać "takie koszty, które zostały poniesione w wyniku przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu jego technicznej używalności istniejącej przed wyrządzeniem szkody przy zastosowaniu technologicznej metody odpowiadającej rodzajowi uszkodzeń pojazdu mechanicznego. Kosztami «ekonomicznie uzasadnionymi» są koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że ceny te odbiegają (są wyższe) od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku. Jeżeli nie kwestionuje się uprawnienia do wyboru przez poszkodowanego warsztatu samochodowego mającego dokonać naprawy, miarodajne w tym zakresie powinny być ceny stosowane właśnie przez ten warsztat naprawczy.(…)".

 • wyrok z dnia 18.01.2010 roku, sygn. akt I C 337/09:

  "sąd nie podziela stanowiska pozwanego, by poszkodowany miał obowiązek do naprawy samochodu używać tzw. zamienników. Powód może w ramach likwidacji szkody domagać się, by jego pojazd został przywrócony do stanu poprzedniego, przy użyciu oryginalnych części do jego naprawy. O ile zatem wartość naprawy, to jest, wg opinii biegłego, przywrócenia stanu poprzedniego, nie przekracza wartości pojazdu sprzed wypadku, odszkodowanie powinno zawierać całość kosztów naprawy".

 • Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2012 r. III CZP 80/11:

  "Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi."

 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 kwietnia 2002 r. I CKN 1466/99:

  "Jeżeli z treści umowy ubezpieczenia auto-casco nie wynika nic innego, ubezpieczający, który nabywa autoryzowane części samochodowe potrzebne do naprawy uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma obowiązku poszukiwania firmy sprzedającej je najtaniej. Możliwe jest przypisanie mu naruszenia wymagania z art. 354 § 2 KC współpracy z dłużnikiem tylko w razie wykazania, że świadomie lub przez niedbalstwo kupił części droższe."

 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 2002 r. V CKN 980/00

  1. Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy uszkodzonej rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. Wybór w tym zakresie jest autonomicznym uprawnieniem poszkodowanego.
  2. Odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, ustalone według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu, obejmuje mieszczący się w tych cenach podatek VAT.

Specjalizacja Kancelarii obejmuje m.in.: odszkodowania związane z uszkodzonym w wyniku wypadku pojazdem w zakresie dochodzenia z OC lub AC:

 • rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu
 • rzeczywistej wartości pojazdu sprzed wypadku
 • zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego

Opracowano według stanu prawnego - wrzesień 2012 r.

PRZYKŁADOWE
PUBLIKACJE PRAWNE
NASZEJ KANCELARII

Wykonanie strony www
Koszalin TwojaOferta.biz

Kancelaraia Adwokacka Koszalin
Zastrzeżenie prawne

Materiały przedstawione na stronie internetowej Kancelarii są zamieszczone jedynie w celu informacyjno-edukacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, opinii prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Adwokacką adwokat Ilony Waskan. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij