Warunki zwolnienia od zapłaty podatku od spadków i darowizn- kiedy można nie płacić podatku od spadków i darowzin?

Art. 4a. Ustawa o podatku od spadków i darowizn

 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
 2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
 3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
 4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

(...)

Co do zasady, nabycie w drodze dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z przywołanym wyżej art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonka i zstępnych, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Do końca 2008 r. podatnik powinien (dla zachowania zwolnienia od podatku) zgłosić nabycie w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Od 1.1.2009 r. termin zgłoszenia przedłużono do 6 miesięcy, ale tylko w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 31.12.2008

Podatnik musi zgłosić nabycie w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego określonego dla poszczególnych sposobów nabycia, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Reasumując, dla skorzystania ze zwolnienia zgłoszenia trzeba dokonać w terminie sześciu miesięcy od:

 1. wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia - przy nabyciu w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego,
 2. zaspokojenia roszczenia lub jego części - przy nabyciu tytułem zachowku,
 3. śmierci wkładcy - przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych,
 4. śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego - przy nabyciu jednostek uczestnictwa,
 5. złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy od spełnienia przyrzeczonego świadczenia - przy nabyciu w drodze darowizny; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, zgłoszenia należy dokonać w terminie miesiąca od złożenia takich oświadczeń,
 6. wykonania polecenia - przy nabyciu z polecenia darczyńcy,
 7. zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności - przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 8. ustanowienia prawa - przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania,
 9. dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku - przy nabyciu w drodze dziedziczenia.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie tych terminów, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. "Uprawdopodobnienie" nie jest tożsame z "udowodnieniem" co jest bardzo istotne w sporach z organami podatkowymi na okoliczność dopełnienia warunków zwolnienia od podatku.

Do końca 2008 r. zgłoszenia nabycia można było dokonać na druku SD-Z1 lub SD-Z2. Od 1.1.2009 r. obowiązuje tylko druk SD-Z2. Podaje się w nim dane podatnika, dane zbywcy, tytuł nabycia własności rzeczy i praw, dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie (testament, prawomocne orzeczenie sądu, ugoda, umowa, inny dokument), dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw (w tym miejsce położenia rzeczy i wartość rynkowa), dane dotyczące stosunku osobistego do zbywcy, wskazanie sposobu przekazania pieniędzy tytułem darowizny.

Samo złożenie druku (zgłoszenia nabycia) nie wszczyna postępowania podatkowego. Taki skutek ma jedynie złożenie druku SD-3, tj. zeznania podatkowego.

Wyłączone od obowiązku zgłoszenia są sytuacje, w których nabycie:

 1. następuje na podstawie umowy,
 2. umowa jest zawarta w formie aktu notarialnego.

Drugim warunkiem zwolnienia od podatku jest udokumentowanie przez nabywcę - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne - ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową lub przekazem pocztowym.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od dopełnienia zgłoszenia i udokumentowania wpływu przez nabywcę. W przypadku niespełnienia tych warunków (np. w przypadku niezgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie określonym w ustawie, rzeczy lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Jednak nabycie do górnej granicy kwoty wolnej nie jest powiązane ze spełnieniem żadnego z tych warunków. Nie trzeba więc składać zgłoszenia ani otrzymywać pieniędzy wyłącznie przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek nabywcy.

Opracowano według stanu prawnego - sierpień 2012 r.

PRZYKŁADOWE
PUBLIKACJE PRAWNE
NASZEJ KANCELARII

Wykonanie strony www
Koszalin TwojaOferta.biz

Kancelaraia Adwokacka Koszalin
Zastrzeżenie prawne

Materiały przedstawione na stronie internetowej Kancelarii są zamieszczone jedynie w celu informacyjno-edukacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, opinii prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Adwokacką adwokat Ilony Waskan. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij