Czy można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Prawomocny wyrok skazujący np. na karę pozbawienia wolności w praktyce nie musi od razu oznaczać konieczności rozpoczęcia odbywania kary, a w konsekwencji natychmiastowego umieszczenia i pobytu w zakładzie karnym.

Regulacje zawarte w Kodeksie karnym wykonawczym wskazują możliwość odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności w konkretnych, określonych ustawą przypadkach nawet na okres trzech lat.

Przesłankami, przyczynami z uwagi na które sąd penitencjarny może odroczyć wykonywanie kary pozbawienia wolności na okres roku są m. in. sytuacja rodzinna, gdy rozpoczęcie wykonywania kary mogłoby pociągnąć za sobą dla samego skazanego albo lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Odroczenia wykonania kary jest wyjątkiem od zasady bezzwłocznego jej wykonania, dlatego też każdy złożony do sądu wniosek w przedmiocie powyższego odroczenia powinien być należycie umotywowany

W przypadku ciąży, urodzenia dziecka sąd może, jak w powyższych przypadkach, odroczyć wykonywanie kary. Odnosi się to nie tylko do okresu samej ciąży i okresu po urodzeniu dziecka, ale również sprawowania nad nim opieki do ukończenia przez nie trzeciego roku życia.

Istnieje sytuacja, w której sąd obligatoryjnie odracza wykonanie kary pozbawienia wolności tak długo, jak jest to konieczne (ze względów medycznych) tj. aż do czasu ustania przeszkody. Dotyczy to skazanych, których choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwia odbywanie kary.

Wniosek dotyczący odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności skierować należy, co do zasady, do sądu, który orzekał w pierwszej instancji, natomiast samo jego złożenie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł. Z wnioskiem takim wystąpić może skazany, jego obrońca, jak również sądowy kurator zawodowy. Należy pamiętać, że możliwość odroczenia wykonywania kary pod warunkami wskazanymi powyżej możliwa jest jedynie wówczas, gdy wykonywanie kary nie zostało jeszcze rozpoczęte, nie można zatem wnioskować o odroczenie kary już odbywanej. Osobną zaś instytucją jest udzielana przez sąd penitencjarny przerwa w odbywaniu kary. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze wstrzymaniem wykonywania kary z mocy samego prawa.

Rozpatrując praktyczną doniosłość przewidywanej przez prawo możliwości, należy mieć na uwadze odpowiednie umotywowanie składanego wniosku, dlatego też niezbędna okazać się może pomoc adwokata. Tytułem przykładu: nie każda dokumentacja medyczna ma taką samą "moc", tj. siłę przekonania sądu. Warto wskazać postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2008 r., (sygn. II AKzw 972/08), gdzie stwierdzono, że "oczekiwanie przez osadzonego na leczenie operacyjne jest z reguły niewystarczające do odroczenia wykonania kary, o zasadności którego można by mówić dopiero wówczas, gdy wyznaczony został już termin zabiegu, a nadto jest on możliwy do przeprowadzenia jedynie w szpitalu wolnościowym". Warto zapoznać się również z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r. (sygn. II AKzw 837/04). Wskazuje ono, iż "brak możliwości kontynuowania nauki może być uznany za "ciężki skutek" w myśl art. 151 § 1 k.k.w., tylko wówczas, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, której koniec lub wyodrębniony jej fragment (klasa, semestr) jest nieodległy. Inaczej natomiast należy ocenić sytuację, w której skazany podejmuje dalszą naukę w trakcie toczącego się postępowania karnego, a termin zakończenia nauki znacznie przekracza okres, na jaki – stosownie do art. 151 § 3 k.k.w. – możliwe jest odroczenie wykonania kary".

Warto zapoznać się z orzecznictwem, gdyż wniosek o odroczenie wykonania kary musi być poparty nie tylko odpowiednimi dowodami i twierdzeniami uznawanymi przez Sąd, za przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku.

Opracowano według stanu prawnego - sierpień 2012 r.

PRZYKŁADOWE
PUBLIKACJE PRAWNE
NASZEJ KANCELARII

Wykonanie strony www
Koszalin TwojaOferta.biz

Kancelaraia Adwokacka Koszalin
Zastrzeżenie prawne

Materiały przedstawione na stronie internetowej Kancelarii są zamieszczone jedynie w celu informacyjno-edukacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, opinii prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Adwokacką adwokat Ilony Waskan. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij