Czy jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania w przypadku oskarżenia o posiadanie narkotyków?

Jeżeli sprawca został zatrzymany na posiadaniu niewielkiej ilości narkotyków i jest osobą niekaraną za przestępstwo umyślne, wówczas zachowuje szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zakończenie sprawy karnej poprzez warunkowe umorzenie postępowania należy uznać za korzystne. Wprawdzie w karcie karnej zostanie wpisana informacja o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, ale i ona zostanie wykreślona po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zgodnie z art. 66 § 1 sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że – pomimo umorzenia postępowania – będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe zawieszenie postępowania karnego następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i rozpoczyna się z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia

Orzecznictwo:

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 3 lutego 2011 r. III KK 415/10

Posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 21 stycznia 2009 r. II KK 197/08

Dysponowanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową związane z ich zażywaniem albo z zamiarem niezwłocznego zażycia przez osobę dysponującą nimi, nie jest ich posiadaniem w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.).

  1. Odrzucić należy tożsamość rozumienia zwrotu (posiadanie) na gruncie szeroko rozumianego prawa karnego i cywilnego. Nie do przyjęcia bowiem w prawie karnym byłaby choćby definicja "dzierżenia" wynikająca z art. 338 KC - nie będącego przecież posiadaniem (osoba faktycznie władająca rzeczą czy to w swoim imieniu, czy za kogoś innego, bez wątpienia prawie zawsze będzie w prawie karnym postrzegana jako posiadacz). Tak więc przyjąć należy, że analizowany zwrot nie tylko nie posiada na gruncie norm prawa karnego definicji legalnej (tak jak ma to miejsce w art. 336 KC), ale również nie jest to zwrot, którego znaczenie w języku prawniczym byłoby jednoznaczne -wystarczy tu przypomnieć wskazane różnice pomiędzy znaczeniem cywilistycznym i karnoprawnym tego terminu.
  2. Na gruncie art. 263 § 2 KK nie budzi wątpliwości, że samo wręczenie broni przez jej posiadacza innej osobie, wyłącznie w celu oddania przez nią strzału, nie przenosi na nią posiadania tej broni.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 stycznia 2010 r. V KK 363/09

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485) o przeciwdziałaniu narkomanii nie penalizuje wprost, ani poprzez przepisy zakazujące posiadania środków odurzających, samego zażywania narkotyków przez sprawcę. Intencją ustawodawcy było poddanie karalności posiadania środka narkotycznego w chwili stwierdzenia tego czynu. Takie posiadanie jednak powinno nosić cechy pewnej trwałości od momentu wejścia przez sprawcę w posiadanie środka odurzającego do momentu ujawnienia tego faktu przez organy ścigania.

Nie jest przecież możliwe użycie środka odurzającego bez wcześniejszego wejścia w jego "posiadanie". Poza obszarem penalizacji nadal pozostaje proces zażywania środka odurzającego lub substancji psychotropowej, który zawsze wiąże się z jakąś formą "posiadania", "dysponowania", "dzierżenia", czy po prostu "trzymania" takiego środka. Wszystkie te formy dysponowania środkiem odurzającym w omawianej sytuacji nie mogą być uznane za jego "posiadanie" w rozumieniu art. 62 ww. ustawy.

Opracowano według stanu prawnego - sierpień 2012 r.

PRZYKŁADOWE
PUBLIKACJE PRAWNE
NASZEJ KANCELARII

Wykonanie strony www
Koszalin TwojaOferta.biz

Kancelaraia Adwokacka Koszalin
Zastrzeżenie prawne

Materiały przedstawione na stronie internetowej Kancelarii są zamieszczone jedynie w celu informacyjno-edukacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, opinii prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Adwokacką adwokat Ilony Waskan. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij