banner

Co wchodzi w zakres spraw cywilnych?

 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • sprawy o zapłatę
 • windykacja należności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • postępowania wieczysto księgowe, w tym postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 
 • eksmisja
 • sprawy o wydanie rzeczy
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy dotyczące wykonywania umów
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy z tzw. skargi paulińskiej 


Co oferuję?

 • Opiekę prawną na każdym etapie sprawy
 • Indywidualną strategię sprawy
 • Nieograniczony kontakt mailowy
 • Kontakt osobisty, telefoniczny bądź za pośrednictwem komunikatorów typu Skype, ZOOM, GOOGLE Meet w trakcie trwania spraw
 • zredagowanie wszystkich niezbędnych pism procesowych
 • Osobisty udział w negocjacjach
 • Osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie
 • Doświadczenie i zaangażowanie

 

Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości

Co wchodzi w zakres spraw o zniesienie współwłasności?

 • sprawy o zniesienie majątku małżeńskiegoa tym:
  • sprawy o podział majątku dorobkowego z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym
  • sprawy o majątek małżeński z ustaniem wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny żony/męża
  • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków z rozliczeniem nakładów z majątku odrębnego małżonka na majątek wspólny
  • sprawy o podział majątku małżonków z rozliczeniem kredytu hipotecznego na mieszkanie/dom
  • sprawy o podział dorobku małżeńskiego z rozliczeniem za wyłączne korzystanie przez współmałżonka z mieszkania/domu
  • sprawy o podział z ustaleniem z uregulowaniem sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków,
 • sprawy o zniesienie majątku spadkowego
 • sprawy o zniesienie współwłasności z tytułu wspólnego nabycia nieruchomości przez partnerów
 • pozostałe sprawy o zniesienie współwłasności z tytułu wspólnego nabycia domu, mieszkania itp.

Jak działam?

 • doradzam w zakresie ustalenia składników i wartości majątku wspólnego oraz najdogodniejszego sposobu podziału,
 • biorę udział w negocjacjach ze współwłaścicielami
 • przygotowuję wnioski o zniesienie współwłasności
 • reprezentuję klientów przed Sądem


Windykacja należności (sprawy o zapłatę)

Co wchodzi w zakres spraw o zapłatę i windykacji?

 • odzyskanie należności
 • niezapłacony dług
 • niezapłacona w terminie faktura VAT
 • windykacja przedsądowa- na etapie polubownego dochodzenia wierzytelności
 • windykacja sądowa- w postępowaniu o zapłatę przed sądem
 • windykacja komornicza - egzekucja komornicza- postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem

Jak działam?

 • wysyłam wezwania do zapłaty,
 • reprezentuję wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
 • składam pozew o zapłatę do Sadu
 • występuję z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w postępowaniu upominawczym, w postępowaniu uproszczonym
 • składam wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • podejmuję czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika
 • składam wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika
 • monituję postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

 

W wybranych sprawach windykacyjnych, współpracuję również na zasadach success fee, tj. bez ponoszenia przez Klienta wstępnych opłat, związanych z kosztami zastępstwa prawnego. Oferta ta nie dotyczy należności przedawnionych.

 

Dlaczego warto wybrać adwokata zamiast firmy windykacyjnej?

 • umożliwia znaczne skrócenie samego procesu windykacyjnego (mniej pośredników)
 • obniża koszty windykacji, ponieważ w przypadku firmy windykacyjnej w cenę prowizji zazwyczaj wchodzą koszty działania zarówno windykatorów, jak i dodatkowo profesjonalnych prawników
 • żaden tzw. doradca windykacyjny nie ma uprawnienia aby reprezentować osobę poszkodowaną w sądzie
 • dłużnicy zdecydowanie częściej reagują na pisma wysyłane przez kancelarie adwokackie niż firmy windykacyjne, gdyż te ostatnie niestety nie cieszą się w naszym kraju zbyt dobrą sławą
 • adwokat związany jest zasadami etyki zawartymi w kodeksie etyki zawodowej
 • adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • adwokat jest podmiotem profesjonalnie świadczącym pomoc prawną, gdyż w tym zakresie uzyskał wykształcenie prawnicze i odbył aplikację jak i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem
 • adwokat może reprezentować Klienta w postępowaniu karnym, przed prokuraturą i organami ścigania
 • adwokat może reprezentować Klienta przed sądem


Zasiedzenie nieruchomości

Co wchodzi w zakres spraw o zasiedzenie?

 • Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze
 • Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze
 • Zasiedzenie ruchomości
 • Zasiedzenie udziału we współwłasności
 • Zasiedzenie nieruchomości spadkowej
 • Zasiedzenie służebności w tym służebności drogi koniecznej

Jak działam?

 • dokonuję oceny stanu prawnego
 • wyliczam terminy zasiedzenia
 • badam przesłanki niezbędne do zasiedzenia,
 • doradzam i pomagam klientowi w zebraniu koniecznych dowodów
 • pomagam w poszukiwaniu dokumentów związanych z nieruchomością
 • sporządzam wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości do Sądu
 • przygotowuję pisma sądowe w toku trwania sprawy o zasiedzenie
 • reprezentuję interesy klientów w postępowaniach sądowych o zasiedzenie

Przeprowadziłam wiele i to skomplikowanych spraw o zasiedzenie nieruchomości i jako profesjonalista wiem przy pomocy jakich środków dowodowych (dokumenty, świadkowie) Sąd uwzględnia wnioski o zasiedzenie.

 

Eksmisja

Co wchodzi w zakres spraw o eksmisję?

 • eksmisja z lokalu zajmowanego na podstawie najmu
 • eksmisja z lokalu zajmowanego na podstawie użyczenia
 • eksmisja z lokalu zajmowanego na podstawie stosunków-prawnorodzinnych
 • eksmisja z lokalu zajmowanego w związku z ustawowym prawem najmu powstałym z mocy przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • eksmisja w związku ze sprawą rozwodową w sytuacji gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie

Jak działam?

 • analizuję umowę najmu pod kątem wynajmującego, jak i najemcy,
 • przygotowuję wypowiedzenia umów najmu, użyczenia i innych
 • sporządzam wezwania do opuszczenia lokalu
 • piszę pozew o eksmisję do Sądu
 • reprezentuję przed sądem w postępowaniu eksmisyjnym
 • składam wnioski o egzekucję wyroku eksmisyjnego
 • doradzam co do kontroli prawidłowości działania właściciela czy też najemcy w związku z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Postępowanie zmierzające do eksmisji najemców lokalu mieszkalnego, w tym z powodu braku płatności przez nich należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych należy ocenić jako postępowanie wysoce sformalizowane, szczególnie na etapie przedsądowym.

Obowiązujące w tym zakresie przepisy w pierwszej kolejności chronią lokatorów dlatego dla optymalnego przeprowadzenia procesu eksmisyjnego istotne jest zawarcie prawidłowej i zabezpieczającej interesy wynajmującego umowy najmu, a także zwrócenie należytej uwagi na zagadnienia związane z wymogami formalnymi wystosowywanych do najemców pism i upływ terminów przewidzianych prawem.

 

Sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (sprawy dotyczące wykonywania umów)

Co wchodzi w zakres spraw kontraktowych i jak działam?

 • przygotowuję analizę umów cywilnoprawnych
 • prowadzę proces negocjacyjny przy tworzeniu umów handlowych
 • biorę udział w bezpośrednich negocjacjach handlowych z klientem
 • sporządzam umowy, w szczególności dotyczy to umów (zlecenia i o dzieło, najmu i dzierżawy, kupna - sprzedaży, dostawy, darowizny, o roboty budowlane, kredytu i pożyczki, przechowania i składu, przewozu i spedycji, o współpracy związanych z obrotem towarowym, o świadczenie usług różnego rodzaju, nienazwanych)