banner

Sprawy o rozwód i separację a także sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, takie jak podział majątku, kwestie alimentacyjne, ustalenie sposobu kontaktowania z dziećmi czy sprawowania władzy rodzicielskiej - to od lat główne obszary mojej praktyki zawodowej.

Jeśli chodzi o prawo rodzinne, gwarantuję swoim Klientom nie tylko bogate doświadczenie wynikające z wielu lat praktyki zawodowej jako adwokat a wcześniej jako aplikant adwokacki, ale także rzetelność i skuteczność działania w przedmiotowych sprawach.

Nie bez powodu aktualnie wielu Klientów mojej Kancelarii zwłaszcza w sprawach rodzinnych to Klienci, którzy korzystają z moich usług z polecenia.

 

Co wchodzi w zakres spraw rodzinnych?

 • rozwód
 • separacja
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku
 • alimenty
 • kontakty
 • o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • ubezwłasnowolnienie i opieka, kuratela i inne (m.in. sprawy z zakresu Konwencji Haskiej).

 

Co oferuję?

 • Opiekę prawną na każdym etapie sprawy
 • Indywidualną strategię sprawy
 • Nieograniczony kontakt mailowy,
 • Kontakt osobisty, telefoniczny bądź za pośrednictwem komunikatorów typu Skype, ZOOM, GOOGLE Meet w trakcie trwania spraw
 • zredagowanie wszystkich niezbędnych pism procesowych
 • Osobisty udział w negocjacjach,
 • Osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie,
 • Doświadczenie i zaangażowanie

 

Sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty są wyjątkowo trudne dla klientów, gdyż nie potrafią oni w sposób racjonalny wyliczyć kosztów utrzymania dzieci oraz ich potrzeb, uporządkować dowodów na potwierdzenie tych wszystkich kosztów, czy też przedstawić możliwości zarobkowych byłego partnera /męża/żony, którzy winni są płacić alimenty.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas tysięcy godzin w Sądzie, także co do sposobu procedowania w poszczególnych Sądach daje mi możliwość skutecznej pomocy klientom w sprawach o alimenty czy to na dziecko, czy to od rodzica, czy to od byłego małżonka.

Reprezentuję również osoby pozwane o alimenty, gdyż oni również w zależności od ich sytuacji potrzebują pomocy w razie zmiany ich sytuacji majątkowej.

Co wchodzi w zakres spraw alimentacyjnych?

 • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
 • ustalenie alimentów na rzecz pełnoletnich dzieci,
 • ustalenie alimentów na rzecz przysposobionego,
 • ustalenie alimentów na rzecz małżonka,
 • ustalenie alimentów na rzecz byłego małżonka po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
 • ustalenie alimentów na rzecz małżonka po orzeczeniu separacji,
 • ustalenie alimentów na rzecz rodzeństwa
 • ustalenie alimentów na rzecz rodzica,
 • ustalenie alimentów na rzecz innych krewnych,
 • podwyższenie zasądzonych alimentów,
 • obniżenie zasądzonych alimentów,
 • uznanie, że obowiązek alimentacyjny ustał
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • zabezpieczenie alimentów na przyszłość
 • wyegzekwowanie alimentów

Jak działam?

 • wnoszę pozew o alimenty
 • składam odpowiedź na pozew o alimenty czy też na pozew o podwyższenie alimentów
 • piszę wnioski o udzielenie zabezpieczenia alimentów
 • wnoszę zażalenie na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia alimentów
 • składam pozwy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego czy też pozwu o obniżenie obowiązku alimentacyjnego
 • prowadzę mediacje pomiędzy stronami procesu alimentacyjnego

 

Sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,

Sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (tzw. piecza naprzemienna, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)

Pozostałe sprawy rodzinne

Pomagam byłym partnerom czy też żyjącym w separacji małżonkom załatwiać sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka (dzieci) stron w miejscu zamieszkania jednego z rodziców, jak również o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem czy też w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.

Co wchodzi w zakres spraw z prawa rodzinnego ?

 • sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • sprawy o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów
 • sprawy o zmianę kontaktów
 • sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o uznanie dziecka,
 • sprawy o unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia,
 • sprawy o przywrócenie władzy rodzicielskiej,

Jak działam ?

 • sporządzam wszelkie pisma procesowe do Sądu
 • składam wnioski o udzielenie zabezpieczenia spraw z zakresu prawa rodzinnego
 • przygotowuję projekty tzw. porozumień rodzicielskich

 

Sprawy majątkowe

Sprawy o podział majątku są często bardzo skomplikowana, ważne jest z jednej strony kompleksowe podejście do pojawiających się problemów, zaś z drugiej bogata wiedza praktyczna i teoretyczna, którą posiadam.

Co wchodzi w zakres spraw o podział majątku wspólnego?

 • sprawy o podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • rozliczenia nakładów i wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny
 • rozliczenia nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty
 • rozliczenia wza­jem­nych roszczeń mał­żon­ków z tytu­łu spła­co­nych dłu­gów z mająt­ku wspól­ne­go na rzecz mająt­ku oso­bi­ste­go lub odwrot­nie, 
 • wza­jem­nych rosz­cze­ń mał­żon­ków z tytu­łu posia­da­nia poszcze­gól­nych skład­ni­ków mająt­ku wspól­ne­go w okre­sie od chwi­li usta­nia wspól­no­ści usta­wo­wej do chwi­li podział mająt­ku wspól­ne­go,
 • żąda­nia stwier­dze­nia bez­sku­tecz­no­ści roz­po­rzą­dze­nia przez mał­żon­ka udzia­łem w przed­mio­cie nale­żą­cym do mająt­ku wspól­ne­go
 • ustalenie w skład jakiego majątku wchodzi firma jednego z małżonków czy też udziały jednego z małżonków w spółce

Jak działam?

 • analizuję sytuację oraz otrzymane od klienta dokumenty oraz udzielam porady prawnej,
 • przygotowuję indywidualną strategię prowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • pomagam w ustaleniu oraz weryfikacji elementów wchodzących w skład majątku wspólnego,
 • udzielam pomocy w dokonaniu wyceny określonych składników majątku, w szczególności również nieruchomości,
 • przygotowuję odpowiednie pisma, w tym – w zależności od strony postępowania – przedsądowego wezwania do podziału majątku wspólnego, odpowiedzi na takie wezwanie, wniosku o podział majątku wspólnego, odpowiedzi na taki wniosek,
 • przygotowuję umowy pomiędzy małżonkami w sprawie o podział majątku wspólnego, jak również konkubentami
 • pomagam przy sporządzaniu projektu podziału majątku wspólnego lub jego sporządzenie,
 • prowadzę mediacje
 • reprezentuję podczas postępowania sądowego.