banner

Jak udowodnić zdradę współmałżonkowi ?

Zdrada małżeńska należy do zawinionych przesłanek rozkładu pożycia, z tymże trzeba ją przed Sądem udowodnić. Zgodnie z ogólną regułą procesu cywilnego strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne we wszystkich kwestiach, czy to wysokości alimentów, czy to kwestii winy. Dowodem w sądzie może być wszystko. Artykuł 227 Kodeksu postępowania cywilnego podaje, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Najbardziej pożądaną okolicznością byłoby posiadanie bezpośrednich dowodów zdrady w postaci:

- świadków, którym udało się zaobserwować np. spotkania współmałżonka z inną kobietą w restauracji, w czasie których było widać szczególną zażyłość w ich relacjach.

- bądź nawet sprawozdanie detektywa

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że większa liczba świadków daje lepszą pozycję procesową, o ile oczywiście świadkowie ci mają cokolwiek istotnego do powiedzenia. Z tymże w sytuacji braku posiadania tzw. bezpośrednich świadków można powołać również tzw. świadków, którzy na temat zdrady w małżeństwie stron wiedzą ze słyszenia. Zeznania tychże świadków w powiązaniu z całokształtem okoliczności w sprawie również mogą przesądzić o kwestii przypisania współmałżonkowi zdrady.

Pamiętać trzeba jednak, iż zdradę można wykazywać również przy pomocy wielu innych dowodów, w tym zwłaszcza:

  • fotografii
  • nagrań dźwiękowych – w wyroku z 25 kwietnia 2003 r. (IV CKN 94/01) Sąd Najwyższy stwierdził: „W procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji".
  • nagrań wideo
  • sms-ów - jeżeli chodzi o sms-y, to ani zainteresowany małżonek ani nawet Sąd nie może się zwrócić do operatora telefonii komórkowej z wnioskiem o udostępnienie ich treści, ponieważ operator nie ma uprawnień, aby je utrwalać i przechowywać. Z tymże dla Sądu pomocne mogą być nie tylko same treści sms-ów, lecz również szczegółowe billingi, z których może wynikać np. z jakiego numeru wysłano wiadomość i kiedy.
  • bilingów rozmów telefonicznych – Jeżeli jeden z małżonków nie dysponuje takimi nagraniami oraz ich zapisami pozyskanymi we własnym zakresie, to może wystąpić do Sądu z wnioskiem o zwrócenie się do operatora telefonicznego o udostępnienie połączeń rozmów telefonicznych prowadzonych w danym czasie pomiędzy określonymi abonentami, a na ich podstawie małżonek może dowodzić okoliczność nad wyraz częstego kontaktowania się współmałżonka z innym abonentem i to np. w porze nocnej, co sugerować może bliskie kontakty z inną osobą.
  • wydruków wysyłanych maili
  • wydruków wpisów na portalach społecznościowych, m.in. facebook
  • zapisów na komunikatorach np. whats up, messenger

oraz innych ogólnie dostępnych materiałów multimedialnych.

Wskazane powyżej dowody, które mogą być przydatne w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym w celu udo­wod­nie­nia nie­wier­no­ści małżeńskiej mają charakter przykładowy. Taktyka dowodowa w dużej mierze zależy od okoliczności danej sprawy.

Zdradę można dowodzić również przy pomocy tzw. poszlak. Dowodem zdrady małżonka mogą być z powodzeniem m.in. wydruki z konta bankowego, z którego będą wynikały nie tylko ponoszenie przez współmałżonka zwiększonych wydatków nie mających obiektywnego uzasadnienia w pożyciu stron, a także miejsca wypłaty pieniędzy, np. za nocleg w hotelu, w sklepie jubilerskim itp.

Na koniec wskazuję, iż dowód można powołać w piśmie procesowym (np. w pozwie, odpowiedzi na pozew) lub na rozprawie formułując odpowiedni wniosek do protokołu. Wniosek powinien zawierać oznaczenie dowodu oraz okoliczność, która ma zostać udowodniona (tzw. teza dowodowa).

Pamiętaj, że w sądzie wygrywa ten kto ma mocniejsze dowody. Każde Twoje twierdzenie spotka się z odpowiedzią drugiej strony, dlatego nie można poprzestać tylko na słowach, lecz trzeba wskazać konkretne dowody na poparcie swoich racji. W tym celu przed podjęciem boju w Sądzie, który zasadniczo towarzyszy w sprawach rozwodowych z orzeczeniem o winie, należy się odpowiednio przygotować , wręcz zrobić sobie swoisty plan rozwodowy.

 

 

Opublikowany w kategorii Aktualności, Rozwody 27 paź 2023

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.